Κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Παρασκευής το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής οι διατάξεις του οποίου, μεταξύ άλλων, αφορούν στη ρύθμιση των θεμάτων της τηλεοπτικής διαφημιστικής αγοράς.

Το νομοσχέδιο έχει τίτλο «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, Τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού τύπου, Ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου «επιδιώκεται η ρύθμιση του τρόπου διάθεσης του τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου και θεσπίζεται η λειτουργία ενός ηλεκτρονικού συστήματος (Σύστημα) μέσω του οποίου θα διενεργούνται οι αγορές και πωλήσεις του διαφημιστικού χρόνου των δημόσιων και ιδιωτικών τηλεοπτικών οργανισμών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση «ο διαφημιστικός χρόνος των τηλεοπτικών οργανισμών και το σύνολο των συναλλαγών σχετικά με αυτόν θα διατίθεται πλέον μέσω του Συστήματος, το οποίο θα λειτουργεί ο διαχειριστής, σύμφωνα με την προκήρυξη και τις προδιαγραφές συγκεκριμένου διεθνούς διαγωνισμού που θα διενεργηθεί από το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης. Υποχρέωση συμμετοχής στο Σύστημα αυτό έχουν οι δημόσιοι και ιδιωτικοί τηλεοπτικοί οργανισμοί που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια (εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας), οι διαφημιστές, οι επιχειρήσεις που μεσολαβούν για τη διάθεση του τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου για λογαριασμό των διαφημιζόμενων, οι διαφημισζόμενες επιχειρήσεις καθώς και κάθε άλλος συμμετέχων στη διαδικασία διάθεσης και αγοράς τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου. Ως ρυθμιστής του Συστήματος ορίζεται το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) που ασκεί αρμοδιότητα εποπτικής φύσεως ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου. Ειδικότερα, η αρμοδιότητα του ρυθμιστή συνίσταται: Στην εποπτεία του διαχειριστή του Συστηματος και εν γένει στην εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, στην έγκριση του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, στο δικαίωμα πρόσβασης στο αρχειο που τηρεί ο διαχειριστής σχετικά με τις διενεργούμενες μέσω του Συστήματος συναλλαγές, προκειμένου να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα βελτίωσης του και να ελέγχει τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων του διαχειριστή, στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων στον διαχειριστή του Συστήματος και στους συμμετέχοντες για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων τους που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου».

Με άλλες διατάξεις συστήνεται Μητρώο Περιφερειακών και Τοπικών Εφημερίδων στο οποίο εντάσσεται ο περιφερειακός όσο και ο τοπικός τύπος που διατηρεί δικαίωμα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου. Προβλέπεται η δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παεαγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα μέσω της παροχής επενδυτικού κινήτρου.

Ενίσχυση πλαισίου για barcode στα έντυπα


Επιπλέον, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου επανακαθορίζεται το πλαίσο αναφορικά με την εφαρμογή της ειδικής σήμανσης γραμμωτού κώδικα (barcode) στις έντυπες εκδόσεις. Συγκεκριμένα, καθιερώνεται υποχρεωτικά για όλες τις έντυπες εκδόσεις περιοδικών και εφημερίδων, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στην περιλαμβάνεται και ο Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Σειρών που χρησιμοποιείται για τη καταγραφή των περιοδικών εκδόσεων (ISSN). Κατά τη διανομή, πώληση και επιστροφή των εντύπων διενεργείται ηλεκτρονική σάρωση της ειδικής σήμανσης του κώδικα και πιστοποιείται η ποσότητα των φύλλων/τευχών. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο ανά παράβαση από 1.000 έως 10.000 ευρώ. Μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ τα πρακτορεία Τύπου θα αποστέλλουν στη διεύθυνση εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης του υπουργείου ΨΗΠΤΕ την αναλυτική κατάσταση των στοιχείων διανομής , πωλήσεων και επιστροφής του Τύπου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, «δυνάμει του άρθρου 115 του Ν.4387/2016 καθιερώθηκε για όλα τα έντυπα, περιοδικά και εφημερίδες, περιοδικού και ημερήσιου τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα (barcode) ή εικόνα-στοιχείου ή και οι δυο σημάνσεις σε ευδιάκριτο εξωτερικό σημείο του εντύπου. Προκειμένου να προσδιορισθεί περαιτέρω το πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου, καθιερώνονται οι υπόχρεοι και η διαδικασία εφαρμογής του καθώς καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική σάρωση των εντύπων κατά τα στάδια της εκτύπωσης, της διανομής, της πώλησης και της επιστροφής τους. Επίσης επιχειρείται νομοτεχνική βελτίωση της προηγούμενης διάταξης. Το σχέδιο νόμου σκοπό έχει την θέσπιση κανόνων, οι οποίοι μέσω του ηλεκτρονικού ελέγχου, σε πραγματικό χρόνο, της διαδικασίας εκτύπωσης, διανομής, πώλησης και επιστροφής των εντύπων και της ηλεκτρονικής αποτύπωσης σε πραγματικό χρόνο των στοιχείων πωλήσεων των εντύπων α. διασφαλίζουν την ακρίβεια και τη διαφάνεια στους αριθμούς κυκλοφορίας των εντύπων, β. καθιστούν πιο διαφανή και πιο δίκαιη τη διανομή της δημόσιας διαφημιστικής δαπάνης, γ. εγκαθιδρύουν διαφάνεια και διευκολύνουν τους όρους ανταγωνισμού στην ιδιωτική διαφημιστική δαπάνη, δ. πατάσσουν τις ισχύουσες πρακτικές των αθέμιτου ανταγωνισμού και ε. αποφεύγονται φαινόμενα φοροδιαφυγής.

+1 επιπλέον

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
 
Top