Σε νέα εποχή εισέρχεται το Κοινοβούλιο: Οχι μόνο ανοίγει επισήμως διαδικασία «κοινωνικού ελέγχου» του Ναού της Δημοκρατίας, αλλά και όσον αφορά τους εργαζομένους σε αυτό, με απόφαση του Προέδρου της Βουλής που από χθες είναι αναρτημένη στην Διαφάνεια, αρχίζει ουσιαστική διαδικασία αξιολόγησης. Ειδικότερα καθορίζεται το ποιοί είναι οι αξιολογητές, πώς θα γίνεται η αξιολόγηση -περιλαμβάνεται και διαδικασία «προσωπικής συνέντευξης», ενώ προσδιορίζεται και η κλίμακα βαθμολόγησης. Το μόνο που, ίσως, απουσιάζει, είναι μια πρόβλεψη αναφορικά με την τύχη εκείνων των υπαλλήλων που πλέον θα χαρακτηρίζονται «ανεπαρκείς» ή και «ακατάλληλοι για τη συγκεκριμένη υπηρεσία» υπάλληλοι ή και προϊστάμενοι.

«Αξιολογητές των υπαλλήλων και των προϊσταμένων οργανικών μονάδων είναι οι δύο ιεραρχικοί προϊστάμενοί τους. Στην περίπτωση των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, αξιολογητές είναι ο Πρόεδρος της Βουλής, και ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας», σημειώνεται μεταξύ άλλων στην εν λόγω απόφαση. Παράλληλα, υπάρχουν πρόνοιες σχετικά με περιπτώσεις που οι αναφερόμενοι αξιολογητές κατά το χρόνο που πρέπει να υποβάλουν τις εκθέσεις τους απουσιάζουν ή βρίσκονται σε άλλες θέσεις, καθώς επίσης και για το θέμα των υπαλλήλων «που υπηρετούν στα γραφεία Προέδρου, Αντοιπροέδρων, Γενικού, Ειδικού Θεματικού ή Ειδικού Γραμματέα» της Βουλής: Εδώ, «οι εκθέσεις αξιολόγησης θα συντάσσονται από τον Προϊστάμενο του οικείου γραφείου». Επίσης, «για τους απεσπασμένους υπαλλήλους συντάσονται εκθέσεις αξιολόγησης από τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων στις οποίες υπηρετούν».


Η βαθμολογία

Σύμφωνα με την απόφαση: «Η έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει τουλάχιστον: 1) Τους τίτλους σπουδών του υπαλλήλου, καθώς και τις δραστηριότητες επιμόρφωσής του κατά το έτος στο οποίο αναφέρεται η αξιολόγηση. 2) Συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέστηκε από την οργανική μονάδα (Διεύθυνση, Τμήμα) στην οποία ανήκει ο αξιολογούμενος, κατά την περίοδο που αξιολογείται. 3) Συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέστηκε από τον αξιολογούμενο, κατά την περίοδο που αξιολογείται. 4) Τα στοιχεία της συμβουλευτικής συνέντευξης. 5) Τη βαθμολογία του αξιολογουμένου βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων».
Τα κριτήρια αυτά είναι: «Γνώση του αντικειμένου, ενδιαφέρον, δημιουργικότητα. Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά. Αποτελεσματικότητα».

Οπως σημειώνεται, «κάθε επιμέρους κριτήριο αξιολόγησης, βαθμολογείται από τους αξιολογητές με τον, κατ’ αντικειμενική κρίση, προσήκοντα βαθμό. Η κλίμακα των βαθμών ορίζεται από το 0 έως το 100». Στο πλαίσιο αυτό διευκρινίζεται μεταξύ άλλων ότι «Με βαθμό από 90 έως 100 βαθμολογούνται οι άριστοι», «με τους βαθμούς 25 έως 39 οι ανεπαρκείς» και «με βαθμούς 0 έως 24 οι ανατάλληλοι για τη θέση». Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, τονίζεται, πρέπει να υπάρχει «ειδική αιτιολογία», η οποία να «στηρίζεται σε πραγματικά περιστατικά και αντικειμενικά δεδομένα».

Η συνέντευξη

Στην απόφαση του Προέδρου, προβλέπεται ότι «πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενος, ως πρώτος αξιολογητής, καλεί τον αξιολογούμενο υπάλληλο για να συζητήσει μαζί του τρόπους βελτίωσης της απόδοσής του και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του, προς όφελος τόσο του ιδίου, όσο και της αποδοτικής λειτουργίας της οργανικής μονάδας που υπηρετεί». Διευκρινίζεται πως «η ημερομηνία της συμβουλευτικής συνέντευξης, καθώς και οι υπογραφές του αξιολογητή και του αξιολογύμενου, σημειώνονται σε ειδικό χώρο του εντύπου αξιολόγησης, με επισημείωση στην περίπτωση κατά την οποία ο αξιολογούμενος ζήτησε προθεσμία για να υποβάλει απόψεις ή αντιρρήσεις του». Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο ημέρες.

Κοινωνικός έλεγχος

Από τα αξιοσημείωτα της απόφασης που υπογράφει ο κ. Ν. Βούτσης είναι και το δέκατο άρθρο της, το οποίο τιτλοφορείται «Λογοδοσία και κοινωνικός έλεγχος».

Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «ο κοινωνικός έλεγχος αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας και της ποιότητας των υπηρεσιών (του παραγόμενου έργου) της Βουλής. Για το σκοπό αυτό «καθιερώνεται διαδικασία Ακρόασης Κοινωνικών Φορέων και Πολιτών, με σκοπό την καταγραφή και άμεση απάντηση στα προβλήματα εύρυθμης λειτουργίας που εντοπίζουν οι πολίτες». Αυτή η διαδικασία προβλέπεται να «διεξάγεται μία φορά κάθε δύο μήνες, δημόσια και με τήρηση πρακτικών». Προς τούτο και πρόκειται να συγκροτηθεί «Επιτροπή Ακρόασης», από προϊσταμένους Γενικών διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων.

Ως «μέσα κοινωνικού ελέγχου» θα αξιοποιηθούν «μεταξύ άλλων έρευνες, ηλεκτρονικές και μη, μέσω των οποίων οι πολίτες θα αξιολογούν τις υπηρεσίες της Βουλής που χρησιμοποίησαν».

kathimerini.gr
+1 επιπλέον

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
 
Top