Μέσα σε 48 ώρες και μάλιστα υποχρεωτικά θα μπορούν να συστήνονται εταιρείες, σύμφωνα με νέο θεσμικό πλαίσιο που έχει ετοιμάσει το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Αυτό προβλέπει το νομοσχέδιο που έδωσε χθες στη δημόσια διαβούλευση ο υπουργός Γιώργος Σταθάκης και οι διατάξεις του έχουν στόχο τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. Οι εταιρείες θα συστήνονται γρήγορα με την καθιέρωση της Υπηρεσίας Μίας Στάσης στα επιμελητήρια και τους συμβολαιογράφους αλλά και της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης μέσω ιστοσελίδας. Οι καινοτομίες που φέρνει το νέο νομοσχέδιο είναι η ηλεκτρονική διασύνδεση των ΥΜΣ με τις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και η υποχρεωτική προθεσμία έγκρισης των διαδικασιών, ώστε να ανοίγουν οι επιχειρήσεις με τη χορήγηση ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και αριθμού ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο).

Έτσι όσοι θέλουν να ανοίξουν εταιρεία δεν θα τρέχουν από φορέα σε φορέα. Είτε θα επισκέπτονται τα επιμελητήρια και τους συμβολαιογράφους, είτε ηλεκτρονικά θα υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας. Από κει και πέρα η ΥΜΣ, όπως ορίζει το νομοσχέδιο αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα, θα δίνουν το «οk» για τη σύσταση της επιχείρησης.

Το νομοσχέδιο αφορά τις προσωπικές και κεφαλαιουχικές εμπορικές εταιρείες και ειδικότερα τις ομόρρυθμες, τις ετερόρρυθμες, τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και τις ανώνυμες. Εξαιρούνται οι ασφαλιστικές, οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων κεφαλαίων, οι αθλητικές, όσες συστήνονται μετά από μετατροπές και συγχωνεύσεις υπαρχουσών εταιρειών και λοιπές που διέπονται από ειδική νομοθεσία. Ως Υπηρεσίες Μίας Στάσης ορίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) - τα επιμελητήρια, εφόσον δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο για τη σύσταση εταιρειών και οι συμβολαιογράφοι, όταν χρειάζεται τέτοιο έγγραφο. Οι ΥΜΣ θα είναι εφοδιασμένες με σχετικό πληροφοριακό σύστημα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες με την αντίστοιχη ψηφιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων σύστασης εταιρειών.

Κόστος
Επίσης θεσπίζεται το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας, στο οποίο θα συμπεριληφθεί και το τέλος καταχώρισης ΓΕΜΗ. Το ποσό θα αποδίδεται από όσους θέλουν να ιδρύσουν εταιρεία. Το ύψος του νέου γραμματίου, η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση. Σε αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές των συμβολαιογράφων και των δικηγόρων. Όσοι δε, επιλέξουν την ηλεκτρονική διαδικασία θα πληρώνουν το Γραμμάτιο στο 30% της αξίας του.

Οι αρμοδιότητες των ΥΜΣ είναι να:

• Παραλαμβάνουν τις αιτήσεις και τα έγγραφα που απαιτούνται για τη σύσταση των εταιρειών.

• Προβαίνουν στον προέλεγχο και στην κατοχύρωση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου των εταιριών.

• Μεριμνούν για τη χορήγηση του αριθμού ΓΕΜΗ και του Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης.

• Καταχωρίζουν τα έγγραφα στη μερίδα και το φάκελο ΓΕΜΗ των εταιρειών.

• Μεριμνούν για τη χορήγηση στην εταιρεία από την αρμόδια ΔΟΥ, ΑΦΜ και κλειδαρίθμου πρόσβασης στο TAXIS.

• Μεριμνούν για την εγγραφή των φυσικών προσώπων, εταίρων, διαχειριστών ή μελών διοικητικού συμβουλίου στον οικείο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης για τη χορήγηση του ΑΜΚΑ, όπου απαιτείται.

• Εισπράττουν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και χορηγούν τη σχετική απόδειξη καταβολής.

• Κατανέμουν το εισπραττόμενο Γραμμάτιο στους φορείς του.

• Παραδίδουν ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα των συστατικών εγγράφων, και της ανακοίνωσης σύστασης και όλες τις τυχόν αναγκαίες βεβαιώσεις των αρμόδιων αρχών.

• Πράττουν οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται κατά το νόμο για τη σύσταση εταιριών.

Με άλλη υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι διαδικασίες και τεχνικές λεπτομέρειες για τη διασύνδεση των ΥΜΣ με τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών και του Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδρυτές εταιρειών για να συστήσουν τις επιχειρήσεις τους θα υποβάλουν είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά στις ΥΜΣ την αίτηση - εξουσιοδότηση προς αυτές για τη διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών, θα καταθέτουν το συμφωνητικό σύστασης εταιρείας και θα καταθέτουν το γραμμάτιο ενιαίου κόστους.

Στη συνέχεια οι ΥΜΣ «αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα» υποχρεούνται να προβούν:

• Σε προέλεγχο της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου καθώς και στη χορήγηση αυτών.

• Στη χορήγηση της απόδειξης καταβολής του γραμματίου ενιαίου κόστους σύστασης εταιρίας

• Στις απαραίτητες ενέργειες για τη χορήγηση ΑΦΜ και για την εγγραφή των αιτηθέντων εταίρων, διαχειριστών και μελών διοικητικών συμβουλίων στον οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης για τη χορήγηση του ΑΜΚΑ.

• Στη δημιουργία Φακέλου και Μερίδας της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, στη χορήγηση τέτοιου αριθμού και κλειδαρίθμου TAXIS της εταιρείας.

• Στην αποστολή ηλεκτρονικά ανακοίνωσης για τη σύσταση της εταιρίας καθώς και για τα στοιχεία των εταίρων της στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

• Στην εγγραφή της εταιρείας στο αρμόδιο επιμελητήριο.

• Στην κατανομή του Γραμματίου.

• Στην έκδοση ψηφιακά υπογεγραμμένων αντιγράφων του συμφωνητικού σύστασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας.

Εάν από τον έλεγχο προκύψει ότι τα έγγραφα ή η αίτηση δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας, τότε οι ιδρυτές θα πρέπει εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη λήψη της πρόσκλησης να προβούν εγγράφως στις απαραίτητες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις.

+1 επιπλέον

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
 
Top